Vedtægter

Foreningen Børglum og Omegn

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Børglum og Omegn. Foreningen har hjemsted i Børglum, Hjørring Kommune.

 •  2 Formål: 

Foreningens formål er at virke til gavn og glæde for beboerne i Børglum by og omegn. Den skal virke for landsbysamfundets bestående, trivsel og udvikling. Foreningen skal planlægge og gennemføre folkeoplysende aktiviteter for både børn og voksne i lokalområdet. Yderligere skal foreningen drive og opretholde Børglum Forsamlingshus som folkeligt og kulturelt samlingssted for beboerne i Børglum by og omegn.

 •  3 Medlemmer: 

Som medlem kan optages enhver person, som er fyldt 18 år. Medlemsskabet er personligt på navn og kun gyldigt, hvis årskontingentet er fuldt betalt. Medlemmerne har ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art, men har ret til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen, hvor ingen kan afgive mere end én stemme.

 •  4 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af april. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst 1 lokal avis eller pr. brev/mail til samtlige medlemmer. Varsel tælles med kalenderdage. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med samme varsel som for ordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 medlemmer skriftligt forlanger det. I dette tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 30 dage efter begæringens modtagelse. Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for året v/ formanden
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab v/kasseren
 5. Indkomne forslag
 6. Orientering om bestyrelsens budget
 7. Fastsættelse af medlemskontingent
 8. Valg af
 1. Bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år 3 antal, i lige år 4 antal).
 2. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
 3. 2 revisorer for 2 år. Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen.
 4. 1 revisorsuppleant for 1 år.
 1. Eventuelt
 1. Der kan ikke vedtages forslag under eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der er behørigt indvarslet uanset antal fremmødte medlemmer. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Beslutning om ændring af vedtægter kan dog kun finde sted efter reglerne i § 8.

 •  5 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen skiftevis 3 i ulige år og 4 i lige år, første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem. Inden for rammerne af gældende retstilstand, disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger har bestyrelsen myndigheden til at lede foreningen. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær, over længere tid eller ved pludselig afgang, indkalde suppleanter. Den indtrådte suppleant færdiggør det udtrædende medlems valgperiode. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsen er mødt. I tilfælde af stemmelighed til et forslag, bortfalder forslaget. Bestyrelsen fører referat over de behandlede sager og trufne beslutninger. Referat skal godkendes af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmødes begyndelse. Bestyrelsen fastsætter selv sine møder, men der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder hvert år. Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan til alle tider nedsætte underudvalg efter behov. Bestyrelsen fører protokol over samtlige medlemmer enten manuelt eller elektronisk. Heri indføres medlemmets navn, adresse, eventuelt e-mail og om muligt indmeldelsesdato. Ved adresseændring har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen herom og den ny adresse noteres i protokollen.

 •  6 Økonomi, regnskab og revision:

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af de 2 valgte revisorer. Revisorsuppleant indtræder ved revisors fravær. Foreningens likvide midler skal være anbragt i et pengeinstitut. Indbetalte medlemskontingenter er almennyttige bidrag og kan ikke genudbetales.

 •  7 Tegning og hæftelse 

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formanden og kasseren. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, der kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingens godkendelse. Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Bestyrelsen eller medlemmer hæfter ikke personligt.

 •  8 Vedtægtsændringer: 

Bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Generalforsamlingen kan behandle forslag om ændring af vedtægterne, hvis medlemmerne indkaldes mindst 14 dage forud for møde pr. brev/mail med forslagene vedlagt. Sammen med ændringsforslaget udsendes den hidtidige vedtægt til sammenligning. Ændringer i de dele af vedtægterne, der er udsendt ændringsforslag til, kan vedtages af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte.

 •  9 Foreningens opløsning og anvendelse af eventuelle midler

Til foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt til generalforsamlingen og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen. Er mindst halvdelen af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen med 30 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget, uanset antallet af fremmødte, kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens opløsning stilles eventuelle overskydende midler til rådighed for almennyttige og kulturelle formål i Børglum by og omegn. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer eller til goder forbeholdt disse.

 •  10 Ikrafttræden 

Disse vedtægter træder i kraft straks og erstatter hidtidige vedtægter af henholdsvis 16. februar 2012 (Børglum Forsamlingshus A.m.b.a.) og 17. februar 2010 (Børglum Beboerforening) Med disse nye vedtægter indtræder Foreningen Børglum og Omegn i samtlige de forpligtelser og rettigheder overfor tredjemand, som hidtil har omfattet Børglum Forsamlingshus A.m.b.a. og Børglum Beboerforening, herunder ejendomsretten til foreningernes faste ejendomme, beholdninger, likvide midler, løsøre mv. Børglum forsamlingshus A.m.b.a. og Beboerforeningen Børglum er efter vedtagelsen af ovenstående vedtægter overgået til at være foreningen benævnt Foreningen Børglum og Omegn. Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2017.

                          Dirigent:                                                                                                   Referent:

                           Niels Drivsholm                                                                                    Anette Andersen

Hent vedtægter for Foreningen Børglum og Omegn som PDF – Klik her